Udbudsrådgivning

Ved udbud er det vigtigt som det første, at finde frem til den mest hensigtsmæssige udbudsform, og dernæst at følge udbudsreg- lerne under hele udbudsforløbet. Udbudsrådgvining er med til at sikre, at ordregiver kan koncentrere sig om udbuddets substans, frem for at spekulere på, om reglerne er overholdt.

Især EUs udbudsregler kan forekomme komplicerede for uerfarne, men selv erfarne brugere kan blive udfordret i bestræbelserne på at sikre, at et udbud forløber i overens- stemmelse med direktiverne.

Udbudsrådgivning er et arbejdsområde jeg har stor erfaring med, både i forhold til EUs direktiver og vor nationale lovgivning. Jeg har siden 1993 medvirket som rådgiver ved en lang række udbud for offentlige organisationer og myndigheder, herunder A/S Øresundsforbindelsen, Udenrigsministeriet (Danida), kommuner, almene boligorganisationer, og senest Esbjerg Kunstmuseum og Københavns Ejendomme.

Som supplement til min praktiske erfaring har jeg i efteråret 2013 gennemført og bestået faget EU-udbudsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Billedet er fra Stonehenge, England, taget i sommeren 2012